ul. Warszawska 4/3,
11-040 Dobre Miasto
Otwórz menu

Dokumenty

Lista dokumentów do czynności notarialnej

Przed zawarciem aktu notarialnego nie musicie Państwo stawiać się osobiście w siedzibie kancelarii, wystarczy, że kilka dni wcześniej zostaną przesłane zdjęcia lub skany dokumentów na adres e-mail Kancelarii: kancelaria@notariuszdobremiasto.pl

Po weryfikacji dokumentów Kancelaria będzie się z Państwem kontaktować w sprawie ewentualnych braków oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu na dokonanie czynności.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.

Poniżej znajduje się lista podstawowych dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, przy czym w niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba przedstawienia dodatkowych, niewymienionych poniżej dokumentów, o czym poinformuje Notariusz.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki)
 1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia – czyli np. jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
  • ostateczna decyzja administracyjna;
 1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 1. jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe);
 2. jeżeli działka nie ma być wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe);
 3. jeżeli działka jest zabudowana – wypis z kartoteki budynków (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe);
 4. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje Starostwo Powiatowe);
 5. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wydaje gmina);
 6. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina);
 7. dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS;
 8. cena sprzedaży i warunki/terminy płatności;
 9. warunki i data wydania przedmiotu umowy;
 10. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej;
 11. umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
Darowizna nieruchomości gruntowej (działki)
 1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia – czyli np. jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
  • ostateczna decyzja administracyjna;
 1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 1. jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe);
 2. jeżeli działka nie ma być wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe);
 3. jeżeli działka jest zabudowana – wypis z kartoteki budynków (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe);
 4. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje Starostwo Powiatowe) – uwaga: tylko w sytuacji gdy obdarowanym nie jest małżonek darczyńcy, krewni lub powinowaci w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia lub osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego;
 5. dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS;
 6. wartość rynkowa przedmiotu darowizny;
 7. warunki i data wydania przedmiotu umowy;
 8. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych – wydaje Starostwo Powiatowe) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej.
Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia – czyli np. jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
  • ostateczna decyzja administracyjna;
 1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 1. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina);
 2. wypis z rejestru lokali (wydaje Starostwo Powiatowe);
 3. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 4. zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 5. dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS;
 6. cena sprzedaży i warunki/terminy płatności;
 7. warunki i data wydania przedmiotu umowy;
 8. umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia – czyli np. jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
  • ostateczna decyzja administracyjna;
 1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 1. dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS;
 2. wartość rynkowa przedmiotu darowizny;
 3. warunki i data wydania przedmiotu umowy.
Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 2. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona);
 3. podstawa nabycia – czyli np. jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia,
  • ostateczna decyzja administracyjna;
 1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku;
 1. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 2. dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS;
 3. cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny;
 4. warunki i data wydania przedmiotu umowy;
 5. umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
Umowa majątkowa małżeńska (tzw. intercyza)
 1. odpis aktu małżeństwa;
 2. dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania;
 3. w przypadku umów zawieranych przed zawarciem związku małżeńskiego wskazanie planowanej daty zawarcia związku.
Akt poświadczenia dziedziczenia
 1. odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 2. informacja o numerze PESEL spadkodawcy;
 3. testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony);
 4. akty stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy aktów urodzenia lub skrócone odpisy aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński);
 5. numer księgi wieczystej /odpis z księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku;
 6. dane osobowe biorących udział w czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania.
Pełnomocnictwo do sprzedaży / nabycia nieruchomości
 1. dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania;
 2. dane nieruchomości – numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej; podstawa nabycia nieruchomości.
Testament
 1. dane osobowe sporządzającego testament – to jest imię, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania;
 2. dane osób powoływanych do spadku – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL;
 3. w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej).
Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku
 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 2. informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania;
 3. informacje o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek.
Umowa spółki
 1. dane wspólników – t.j. imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, PESEL, adres zamieszkania;
 2. informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki.

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością notarialną.

Czytaj dalej
Zamknij menu